Nhà Bạt Quân Đội

Nhà bạt tiểu đội: (M)

  • Dài 4.3 – Rộng 2.1 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.2
  • Dài 4.3 – Rộng 3.5 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.2

Nhà bạt Trung Đội: (M)

  • Dài 5.8 – Rộng 5 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7
  • Dài 8 – Rộng 5 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7
  • Dài 9 – Rộng 5 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7

Nhà bạt Đại Đội: (M)

  • Dài 10 – Rộng 5 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7
  • Dài 10 – Rộng 6 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7
  • Dài 10.7 – Rộng 6 – Cao chân 1.8 – Cao nóc 2.7

MUA NGAY TẠI ĐÂY!